25th November 2018 Bashar-e Kaamil, Noor-e Mujassam, Nabi-e Akram Sallallahu Alaihi Wa Sallam

Monthly Khanqah Majlis
25th November 2018
Bashar-e Kaamil, Noor-e Mujassam, Nabi-e Akram Sallallahu Alaihi Wa Sallam

28th October 2018 Aulaad-ki-Tarbiyat-aur-Ladkiyon-ki-Parwarish-ka-Saleeqa

Monthly Khanqah Majlis
28th October 2018
Aulaadki Tarbiyat & Ladkiyon ki Parwarish ka Saleeqa (Audio Updated)

2nd September 2018 Apna Muhassba Kartey Rehna Chahiye

Monthly Khanqah Majlis
2nd September 2018
Apna Muhassba Kartey Rehna Chahiye

30th Ramadhan (Night)1439 Isteghfaar aur Shukr ka Mauqa

30th Ramadhan (Night)1439
Isteghfaar aur Shukr ka Mauqa

29th Ramadhan (Night)1439 Apni Islaah ka kya Matlab hota hai ?

29th Ramadhan (Night)1439
Apni Islaah ka kya Matlab hota hai ?

27th Ramadhan (Night)1439 Shariat ki Rooh & Haqeeqat-e- Insaan

27th Ramadhan (Night)1439
Shariat ki Rooh & Haqeeqat-e- Insaan

26th Ramadhan 1439 Apni Zindagi ke Maqsad ko Pehchaniye! (Mastoorat Majlis)

26th Ramadhan 1439
Apni Zindagi ke Maqsad ko Pehchaniye!
(Mastoorat Majlis)

25th Ramadhan (Night)1439 Deen aur A’amaal ki Sahi Samajh

25th Ramadhan (Night)1439
Deen aur A’amaal ki Sahi Samajh

24th Ramadhan (Night)1439 Haqeeqi Deendari Or Uske Taqaze Kia hain?

24th Ramadhan (Night)1439
Haqeeqi Deendari Or Uske Taqaze Kia hain?

23rd Ramadhan (Night)1439 Apne Nafs ka Tazkiya kaise karen?

23rd Ramadhan (Night)1439
Apne Nafs ka Tazkiya kaise karen?